1. Sběr, zpracování a skladování vzorků a relevantních dat při zajištění standardizované kvality.
  2. Postupné rozšiřování spektra uchovávaných vzorků.
  3. Poskytování vzorků a doprovodných dat pro vědu a výuku.
  4. Spolupráce s výzkumnými institucemi na národní a mezinárodní úrovni.
  5. Přispět k rozvoji a konkurenceschopnosti evropského výzkumu v globálním kontextu.

Politikou kvality BBM 1.LF UK je poskytování vzorků zdravých i patologických tkání a tekutin k výzkumným účelům v oblasti medicíny a biomedicíny. Vlastní náplní tohoto poslání je sběr, zpracování, skladování a distribuce vzorků za účelem výzkumu patogeneze, diagnostiky a léčby různých chorob, zejména chorob onkologických. Úkolem je i archivace a zpracování informací relevantních pro následné využití vzorků v základním i aplikovaném výzkumu a výuce. Samozřejmostí je zajištění důvěrnosti informací o dárcích vzorků. Posláním BBM 1.LF UK je zajistit standardizaci kvality poskytovaných vzorků v závislosti na požadavcích současného medicínského a biomedicínského výzkumu. Pracovníci BBM 1.LF UK spolupracují se zdravotníky i vědci, od nichž přijímají podněty týkající se činnosti BBM 1.LF UK, zejména zvýšení kvality či rozšíření sortimentu vzorků.

Pro zlepšení své činnosti BBM 1.LF UK sleduje problematiku v oblasti biobank, komunikuje s ostatními biobankami na státní i mezinárodní úrovni, sleduje příslušné publikace. Pracovníci BBM 1.LF UK si uvědomují, že kvalita jimi připravované a distribuované tkáně spoluurčuje míru kvality prováděného následného výzkumu, a že se tak nepřímo podílejí na výstupech, jejichž využití přímo souvisí s diagnostikou a léčbou pacientů.

Činnost BBM 1.LF UK probíhá v souladu s platnou legislativou a respektuje etické principy biomedicíny. Posláním BBM je i podněcování veřejné diskuze, představování a osvětlování problematiky dárcovství pro vědecké účely.

ABC 0658