Biobanky jsou instituce vzniklé za účelem podpory výzkumu. Vzhledem k tomu, že byly etablovány v relativně nedávné době, jsou etické zásady i právní rámec jejich činnosti stále předmětem odborné diskuse. BBM 1.LF UK pracuje v souladu s legislativou platnou v ČR a na základě etických principů výzkumu daných mezinárodními úmluvami a doporučeními. BBM 1.LF UK se taktéž věnuje zabezpečení vzorků a údajů o zdravotním stavu dárců před možným zneužitím. Proto mezi hlavní etické zásady činnosti BBM 1.LF UK patří ochrana zachování důvěrnosti, dobrovolnost dárcovství biologického materiálu a dohled nad výzkumným využitím vzorků a dat. 

Snahou pracovníků BBM 1.LF UK je vybudovat důvěryhodnou instituci s transparentními a kontrole podléhajícími systémy, které zajistí využití svěřených vzorků a dat v souladu s etickými standardy. BBM 1.LF UK proto taktéž úzce spolupracuje s Etickou komisí VFN, která zajišťuje nezávislý etický dohled nad činností biobanky. Projekt BBM 1.LF UK je schválený Etickou komisí VFN, stejně jako informační materiály a formuláře souhlasu. Etické komisi jsou předkládány k posouzení všechny aktualizace uvedených dokumentů, je informována o zásadních aspektech činnosti BBM 1.LF UK a případně poskytuje stanovisko k výzkumnému využití vzorků a dat uchovávaných v BBM 1.LF UK.

Odkaz na internetové stránky Etické komise VFN :
https://www.vfn.cz/odbornici/eticka-komise/informace-o-eticke-komisi-vfn/

Ochrana důvěrnosti

BBM 1.LF UK věnuje při své činnosti náležitou pozornost ochraně důvěrnosti informací o zdravotním stavu dárců a zachování anonymity jejich vzorků ve výzkumu. Všechny vzorky biologického materiálu jsou před svým zpracováním k dlouhodobému uskladnění zbaveny všech identifikačních údajů a jsou označeny kódem. Pod stejným kódem jsou v databázi BBM 1.LF UK uchovávány informace (např. o zdravotním stavu dárce), které jsou důležité pro další výzkumné využití vzorku. V případě, že je vzorek využit ve výzkumném projektu, je vždy vědcům předán pouze pod kódovým označením, stejně jako informace o zdravotním stavu. Vědcům nejsou nikdy předávány identifikační údaje dárců vzorku, pro vědce tudíž vždy zůstávají anonymní osobou.

Dobrovolnost dárcovství

Všechny vzorky a informace o zdravotním stavu jsou v BBM 1.LF UK uchovávány na základě souhlasu jejich dárců. Ti jsou ještě před vlastním odběrem vzorků informováni o podstatě a účelu činnosti biobanky, o možném využití vzorků ve výzkumu včetně genetických vyšetření a o podmínkách uchovávání vzorků a informací o jejich dárcích (například některých údajů o zdravotním stavu). Oslovení jedinci se na základě těchto informací mohou svobodně rozhodnout, zda souhlasí s uchováváním vzorků biologického materiálu v BBM 1.LF UK a jejich následným využitím v základním a aplikovaném biomedicínském výzkumu. Jestliže odmítnou, jejich rozhodnutí nemá žádný vliv na lékařskou péči, která je jim poskytována. Svůj souhlas mohou kdykoliv v budoucnu odvolat, jejich vzorky budou následně zlikvidovány a informace o zdravotním stavu vymazány z databáze biobanky.

Dohled nad výzkumným využitím vzorků

Každá žádost o využití vzorků a informací o zdravotním stavu jejich dárců je posouzena Schvalovací komisí BBM 1.LF UK. Ta posuzuje žádost nejprve z etického hlediska, mezi jehož hlavní kritéria patří využití vzorků v souladu s cíli a etickými standardy biobanky. Základním předpokladem schválení žádosti je použití vzorků pouze k účelům specifikovaným ve formuláři souhlasu, který každý dárce podepisuje ještě před jejich odběrem. Dalšími důležitými kritérii, uplatňovanými při posouzení žádosti, jsou vědecký impakt posuzovaného projektu, důvěryhodnost a kompetence žadatele a instituce, v níž má být projekt realizován. Tak by mělo být zajištěno, že vzorky budou efektivně využity a zároveň nebude docházet k narušení soukromí a důvěrnosti dat dárců biologického materiálu. Schvalovací komise si může v případě potřeby vyžádat stanovisko Etické komise VFN, která zajišťuje nezávislý etický dohled nad činností BBM 1.LF UK.

ABC 0511