Banka biologického materiálu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (BBM 1. LF UK) vznikla v září 2011. Na základě smlouvy s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně se stala pracovištěm spolupracující na realizaci projektu BBMRI_CZ („Projekt BBMRI_CZ v rámci budování české části velké distribuované výzkumné infrastruktury pan-evropského významu: vytvoření a provoz sítě bank biologického materiálu pro biomedicínský výzkum“).

Pro účely dlouhodobého uskladnění vzorků byla vybudována dvě pracoviště. Tekutiny (plná krev, sérum, plazma a moč) a DNA se zpracovávají a dlouhodobě skladují v mrazácích (–80°C) v prostorách Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD). Zde bylo také vybudováno administrativní sídlo BBM. Vzorky tkáně jsou uchovávány v parách dusíku (–156°C) a v RNA lateru (–80°C) na Ústavu patologie, kde byla vybudována laboratoř pro přípravu vzorků a kryosklad.
BBM byla za účasti zástupců 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) otevřena 28. června 2012. Získávání vzorků probíhá na základě „Smlouvy o spolupráci“ mezi 1. LF a VFN z 30. 11. 2011. Projekt byl schválen Etickou komisí VFN v březnu 2012.

První odběry a zpracování vzorků začaly probíhat v únoru 2013, do projektu se zapojila řada klinik VFN, zejména Gynekologicko-porodnická klinika, Urologická klinika, I. chirurgická klinika a Stomatologická klinika. Zároveň byla vytvořena databáze BBM (2012-2013), která umožňuje sběr údajů o zdravotním stavu dárců v anonymizované podobě.

Od jara 2013 probíhá v rámci BBM certifikace kvality dle ISO 9001. Od září 2013 se BBM jako pracoviště spolupracující na realizaci projektu BBMRI_CZ stalo součástí Evropského výzkumného konsorcia ERIC (European Research Infrastructure Consortium).

Odkaz na internetové stránky BBMRI ( http://bbmri.eu/ )
Odkaz na internetové stránky BBMRI-ERIC ( http://bbmri-eric.eu/ )

Historie v datech

2011 (září) Zahájení projektu Banka biologického materiálu 1. LF UK (BBM)

2011 Uzavření smlouvy o spolupráci při odběru vzorků mezi 1. LF UK a VFN Praha

2011-2012 Rekonstrukce prostor pro BBM (laboratoře, kryosklad, kancelář)

2012 Schválení projektu BBM Etickou komisí VFN, vybavení rekonstruovaných prostor přístroji a laboratorní technikou, 28.6. - otevření BBM

2012-2013 Vytvoření databáze BBM - Zkušební odběry vzorků a zprovoznění databáze

2013 Zahájení odběrů, zpracování a skladování pacientských vzorků, začlenění BBM v rámci BBMRI do infrastruktury ERIC

2015 Úspěšná certifikace kvality dle EN ISO 9001, (recertifikace 2018)

2017 Zpracovány vzorky z více než 3000 odběrů 2019 BBM zpracovala vzorky z 4 800 odběrů, a spravuje 90 000 alikvotů