Každou žádost o vzorky a doprovodná data posuzuje individuálně Schvalovací komise BBM 1. LF UK na základě těchto kritérií:

 • Důvěryhodnost a kompetence žadatele a instituce žadatele
 • Schválení projektu Etickou komisí příslušného pracoviště
 • Použití vzorků/dat k výzkumu specifikovanému v informovaném souhlase dárce
 • Dostupnost požadovaného vzorku
 • Navrhované využití vzorků/dat je v souladu s cíli BBM
 • Potenciální vědecký impakt projektu (vysoký/nízký)
 • Projekt vyhovuje vědeckým standardům
 • Jsou požadované vzorky vzácné?
 • Zaměření strany žadatele: profit/non-profit
 • Druh analýz prováděných na vzorku (včetně protokolu)
 • Vhodnost požadovaných vzorků pro navrhovaný výzkum
 • Dostatečnost/nadbytečnost požadovaného množství vzorků
 • Výzkum není opakován jinými žadateli
 1. Poskytování vzorků pro účely vědy, výzkumu a výuky
 2. Zajištění sběru, přípravy a skladování vzorků
 3. Skladování vzorků

ABC 8461BBM skladuje vzorky a archivuje doprovodná data dle platných standardních operačních postupů (SOP). Cílem je zachování vysoké kvality vzorků. Jednotlivé údaje o skladování (počet alikvotů, pozice v příslušném skladovacím zařízení) se zaznamenávají do databáze BBM.

BBM využívá následující metody skladování:

 • Skladování v mrazácích při -80°C (krev, sérum, plasma, DNA z periferní krve, vzorky tkání v RNA lateru)
 • Skladování v parách tekutého dusíku při -156°C (vzorky tkání)

ABC 8652Vzorek je získán a zpracován dle platných standardních operačních postupů (SOP) BBM. Čas mezi odběrem a přípravou vzorků je dán příslušným SOP. Všechny údaje o zpracování vzorku se zaznamenají do databáze BBM. Přítomnost a kvalita nádorové tkáně je v odebraných vzorcích potvrzena patologem buď zmrazeným řezem, nebo v rámci definitivního vyšetření.

Připravují se následující typy vzorků:

Tkáň:
Alikvoty o rozměrech 2-3 x 4 x 7 mm pro zamrazení a uchování v RNA lateru

ABC 0470Krev:
Plná krev – nealikvotujeme
Sérum – alikvoty po 0,5 ml
Plasma – alikvoty po 0,5 ml
DNA izolace z plné krve ruční vysolovací metodou
či automatickým analyzátorem MagNA

Moč:
Alikvoty po 1,8 ml

Vzorky jsou pro BBM zajišťovány nejčastěji ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze (VFN Praha). Odebírají se na základě podepsaného souhlasu dárce vzorku či osoby blízké. Vzorky jsou získávány od pacientů s různými typy chorob, zejména nádorovými a vzácnými onemocněními během plánovaných vyšetření či chirurgických zákroků. Dále jsou získávány vzorky od zdravých dárců (kontrolní vzorky) a to nejčastěji během plánovaných vyšetření či odběrů. Vzorky od zemřelých dárců se získávají na základě souhlasu blízké osoby.

Nejčastěji se získávají různé typy tkání, krev a moč. Vzorek je odebrán, zpracován a uchován dle platných standardních operačních postupů BBM.