Záměrem projektu je výzkumné využití biologických vzorků (biomateriálu) shromažďovaných a skladovaných v rámci bank biologického materiálu (biobank) sdružených ve výzkumné infrastruktuře BBMRI-CZ, a tím zvýšení rozsahu a kvality vědeckého výzkumu a jeho výsledků.

Projekt má 3 základní cíle, které jsou reflektovány třemi vědeckými programy (VP). Cílem VP1 je rozšířit spektrum a množství získaného biomateriálu pro jeho zpracování a přímé použití v rámci projektu, období udržitelnosti a dále. Vzorky budou využity nejen v rámci infrastruktury BBMRI-CZ, ale jsou připraveny i pro potřeby vědeckých institucí v rámci ČR i zahraničí. Dojde k rozšíření spektra nádorových onemocnění (nádory ledvin, prostaty), ale i o nábor vzorků od neonkologických pacientů (gastroenterologie a kardiologie, neurologie, oftalmologie).

Náplní VP2 je modifikace, optimalizace a standardizace postupů primárního zpracování biomateriálu a podmínek dlouhodobého skladování vzorků (preanalytická fáze) s cílem minimalizovat pokles kvality vzorku a zároveň použít jeho minimální objem pro následné zkoumání buněčně-molekulárními postupy. Cílem je charakterizovat a ozřejmit změny, ke kterým ve vzorcích dochází na molekulární úrovni během přípravy a skladování, a pomoci tak definovat optimální podmínky pro skladování tkání s maximální výtěžností pro studium různých typů biomarkerů. Dílčím cílem je vývoj metod, které umožní současnou detekci nukleových kyselin, proteinů a metabolitů při udržení intaktnosti makromolekul, respektive kvality vzorku. Dalším parciálním projektem v rámci VP2 bude porovnání kvality zpracovaných vzorků napříč jednotlivými uzly BBMRI-CZ a následná standardizace a optimalizace přípravy poskytovaného biomateriálu.

VP 3 zahrnuje studium etiopatogeneze nádorových a nenádorových chorob a výzkum biomarkerů na získaných vzorcích. Výzkum je zaměřen především na objasnění etiopatogeneze nádorových onemocnění (karcinomy dělohy, děložního čípku, ovaria, kolorekta, malignity hlavy a krku, urologické malignity, malignity ledvin, varlat a prostaty i nádory oka). Studium potenciálních biomarkerů využitelných v navazujícím klinickém výzkumu i potenciálně uplatnitelných v rutinní klinické praxi se bude lišit podle jednotlivých studovaných diagnóz. V rámci projektu dojde k pořízení potřebného přístrojového a technického vybavení, které doplní výchozí infrastrukturu a zároveň vytvoří zázemí pro vědecko-výzkumnou činnost prováděnou v rámci VP1-3 pomocí nejnovějších buněčně-molekulárních přístupů. V konečném důsledku bude zavedením nových technologií, postupů a využitím nového vybavení dosaženo zvýšení kvality výzkumu v oblasti diagnostiky, resp. celého procesu objasnění etiopatogeneze nádorových, ale i nenádorových onemocnění z různých oblastí medicíny.